Frederikssund Kulturhavn – Et idékatalog

Anbefaling til fagudvalg
Resumé og proces
Indbydelse og vision
Rådgivningsopgaven, formål og kravspecifikation
Inspirations- og idekatalog samt aflevering
Eksisterende forhold
Rådgivningsbetingelser, herunder honorering
Rettigheder

Bilag
Bilag 1 Eksisterende lokalplaner mv. for projektområdet
Bilag 2 Inspirations- og idekatalog
Bilag 3 Mulige partnere og aktører


Anbefaling

Frederikssund Ny Initiativråd (INITIATIVRÅDET) fremlægger med projektet Frederikssund Kulturhavn – Et Idekatalog sit forslag til udvikling af havnen for tre af Kommunens fagudvalg. Vi er bekendt med, at der ud over de foreslåede tiltag i INITIATIVRÅDETS projekt desuden arbejdes med at anlægge flere bådpladser i havnen samt med at sikre området mod mulige fremtidige stormfloder. Disse tre spor kalder på en helhedsplan for at sikre fremkommeligheden af rekreative løsninger, som Kulturhavnens brugere fremover bliver glade for. Efter INITIATIVRÅDETS opfattelse bør en sådan helhedsplan udformes under ledelse af kommunens relevante politiske fagudvalg.
INITIATIVRÅDET anbefaler som et helt centralt tiltag at nærværende idekatalog danner udgangspunkt for videre bearbejdning af f.eks. en professionel by- eller landskabsplanlægger. Idekataloget er derfor formuleret og målrettet en sådan rådgivningsproces. Vi har anslået, at den foreslåede rådgivning kan gennemføres for et salær omkring 75000 kr., der foreslås skaffet via Kommunens budgetter.

INITIATIVRÅDET er således indstillet på at videregive projekt og idekatalog til Frederikssund Kommune. Vi har dog et ønske om at blive involveret i projektet Frederikssund Kulturhavn gennem medvirken i en fremtidigt nedsat styregruppe i kommunalt regi. Dette finder vi er både rimeligt og nyttigt, dels fordi projektet og idekataloget har sin oprindelse i INITIATIVRÅDETS projektgruppe, dels fordi vi gerne vil sikre en endelig, professionel helhedsplan som grundlag for kommende fondsansøgninger.


Resumé og proces

INITIATIVRÅDET fremlægger med nærværende idekatalog for Frederikssund Kulturhavn sit udspil til udvikling af Frederikssunds tidligere industrihavn (Havnen) til en Kulturhavn. Formålet er at skabe rekreative oplevelser til glæde for borgerne og besøgende gæster og dermed at understøtte mødet mellem mennesker i fritidssamfundet. Vi ønsker at inddrage ekstern rådgivning, evt. af en by- og landskabsplanlægger til yderligere bearbejdning af INITIATIVRÅDETS idekatalog inden dette anses for en endelig projektbeskrivelse. INITIATIVRÅDET lægger vægt på, at Kulturhavnens tiltag og virkemidler udgør et hele, der spiller funktionelt og arkitektonisk sammen med eksisterende anlæg herunder med det kommende Kultur- og Havnebad. INITIATIVRÅDET lægger desuden vægt på, at projektet bliver lokalt forankret og nytænkende. Rådgivers besvarelse kan bygge på INITIATIVRÅDETS idekatalog og skal følge de specificerede krav heri. Besvarelsen skal ligeledes indeholde budgetoverslag udspecificeret for hvert af de foreslåede tiltag og virkemidler. Rådgivers ideer præsenteres herefter for INITIATIVRÅDETS bestyrelse. Efter en eller flere runder med supplerende spørgsmål indleveres en eventuelt justeret endelig rapport, der skal indeholde illustrationer med planskitser, snittegninger samt korte tekstbeskrivelser af de enkelte tiltag og virkemidler. Den eksterne rådgivers forslag kombineret med INITIATIVRÅDETS idekatalog betragtes herefter som en helhedsplan, der efterfølgende skal forelægges Frederikssund Kommunes politikere. Helhedsplanen skal desuden bruges som udgangspunkt for fondsansøgninger. Det er derfor vigtigt for INITIATIVRÅDET, at projektbeskrivelsen bliver en gennemtænkt helhed forsynet med rådgivers professionelle touch.


Kontakt:

Idekataloget er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Frederikssund Ny Initiativråd. Lars Jepsen og Karina Hoffmann er medlemmer og evt. henvendelser kan rettes til projektets koordinator:
Erik Huusfeldt Larsen
Færgevej 69
3600 Frederikssund
Tlf. +45 41143928
e-mail: erik.huusfeldt.larsen@gmail.com


Indbydelse og vision
Indbydelse

INITIATIVRÅDET er en partipolitisk uafhængig forening af borgere, der arbejder for at gøre Frederikssund til en mere spændende by at leve i. INITIATIVRÅDET ønsker med nærværende idekatalog og tilhørende kravspecifikation at sætte rammerne for professionel rådgivning om kvalificering og professionalisering af projektet Frederikssund Kulturhavn.
INITIATIVRÅDET lægger vægt på, at Kulturhavnens virkemidler udgør et hele, der spiller funktionelt og arkitektonisk sammen med eksisterende anlæg herunder med det kommende Kultur- og Havnebad. INITIATIVRÅDET lægger desuden vægt på, at projektets virkemidler og koncepter er lokalt forankrede og nytænkende.Vision
Visionen bag projektet Frederikssund Kulturhavn er at udvikle det naturskønne, kystnære byområde ved Frederikssunds tidligere industrihavn til rekreativ udnyttelse for borgere og besøgende i alle aldre. Frederikssund Kulturhavn skal blive et oplevelsesrigt område, hvor møde og samvær mellem mennesker fremmes. INITIATIVRÅDET sætter barren højt ved at afsøge ideer til originale og utraditionelle tiltag, der samtidig er smukke og harmoniske i forhold til områdets natur- og kulturværdier. Med baggrund i INITIATIVRÅDETS projekt skal det realiserede projekt Frederikssund Kulturhavn sætte byen på landkortet og give genlyd i ”fjordlandet” og i Hovedstadsregionen. Vi ønsker med Frederikssund Kulturhavn at tiltrække både lokale borgere og gæster fra nær og fjern, herunder sejlende turister.


Opgaven og dens formål

Rådgivningsopgaven gennemføres af en inviteret rådgiver, der har dokumenteret erfaring med by- og landskabsplanlægning med særlig vægt på skabelse af rekreative løsninger til gavn for borgerne i fritidssamfundet. Efter rådgivers bidrag er indarbejdet i INITIATIVRÅDETS idekatalog vil den endelige projektbeskrivelse udgøre en sammenfattende fremstilling af virkemidler og tiltag (helhedsplan) med henblik på etablering af Frederikssund Kulturhavn. Projektbeskrivelsen skal benyttes til en dialog med Frederikssund Byråd og fagudvalg om Kulturhavnen, og desuden benyttes som baggrundsmateriale for udarbejdelse af fondsansøgninger om midler til realisering af projektet.


Projektområdet

Figur 1 viser en planskitse af projektområdet. Fotos i figur 2-5 nedenfor giver et

Figur 1 Oversigt over projektområdet indrammet med sort stiplet linje, der inkluderer vand- og kajarealer i Frederikssunds tidligere industrihavn. Den røde farve angiver kommunale ejendomme. Den blå cirkel angiver den forventede placering af det kommende Kultur- og Havnebad med adgangsbro fra kajområdets såkaldte Operaplads. Området Tippen kan kun benyttes til ikke-indgribende anlæg og aktiviteter p.g.a. områdets jordforureningstilstand

indtryk af forholdene i felten. Områderne er belagt med lokalplaner, hvilket fremgår af bilag 1. Rådgivers projektbesvarelse skal selvsagt respektere lokalplanerne, eller gøre opmærksom på et evt. behov for nye plantiltag fra myndighederne (kommune og stat) for at kunne realiseres. Det kommende Kultur- og Havnebad kommer til at ligge som en flydende konstruktion på ca. 35 m i diameter og med adgangsbro fra havnekajen, jf. figur 1.


Kravspecifikation

Formålet med rådgivers medvirken er at fremkomme med ideer og forslag til anlæg og virkemidler mv. for projektet Frederikssund Kulturhavn. Besvarelsen skal således understøtte udviklingen af Kulturhavnen til et oplevelsesrigt, bynært område. Selve projekteringen ligger uden for rådgivningsopgaven.

Følgende emner ønskes behandlet i besvarelsen:

 • Det omfattede projektområde skal udvikles med oplevelses- og aktivitetsbetonede anlæg og funktioner. Forslagene skal spille sammen med eksisterende eller kommende anlæg og aktiviteter, herunder det kommende Kultur- og Havnebad. Blandt mange muligheder vil INITIATIVRÅDET pege på anlæg og aktiviteter, der er lokaliseret på land og på/i vand og som understøtter det aktive udendørsliv samt mødet og samvær mellem mennesker.
 • De foreslåede anlæg og funktioner skal så vidt muligt spille sammen med områdets hovedattraktion, nemlig den omgivende natur, og må ikke føre til ”tivolisering” af projektområdet.
 • De fremlagte ideer til anlæg og funktioner skal designes med et smukt fysisk præg og et farve- og materialevalg, der harmonerer dels med naturen, dels med eksisterende anlæg. De foreslåede anlæg og aktiviteter skal udnytte og harmonere med Frederikssunds identitet som en by ved Fjorden.
 • Besvarelsen skal understøtte udvikling af fællesskab og af oplevelsesstimulerende funktioner, for eksempel med temaer som mad, musik, optræden, lys, farver og leg. Et vist moment af overraskelser kan også indgå.
 • Forslagene må gerne være nytænkende og have ”højt til loftet”.
 • Den oplevelsesmæssige værdi af zonen mellem by og fjord skal synliggøres og udnyttes således, at befolkningen bliver trukket til området. Der skal med andre ord ske noget mere på Havnen end tilfældet er i dag. Herved kan Frederikssund Kulturhavn tilbyde møder mellem mennesker på tværs af generationer i fritidssamfundet.
 • De stillede forslag skal skabe muligheder for aktivitet på og ved vandet, herunder fremme småbådstrafik på Fjorden, samt gøre sejlerturisme i alle typer af fritidsfartøjer til og fra byens havn mere attraktiv. Projektforslagene kan samtænkes med den nyetablerede Destination Management Organisation (DMO) Fjordlandet, der er et turismesamarbejde mellem Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner.
 • Projektet bør udnytte bæredygtige løsninger og medtænke et minimeret behov for energi og udgifter til drift.

Projektbesvarelsen skal indeholde følgende elementer:

 • Tekstbeskrivelser af besvarelsens for¬udsætninger, dens arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og forslag til materialevalg samt overvejelser om drift og vedligeholdelse af de foreslåede tiltag og elementer.
 • Situationsplan 1:500 over projektområdet med angivelse af placeringen af besvarelsens anlæg og funktioner.
 • Skitser og korte tekstbeskrivelser af hver af de foreslåede aktiviteter samt 2-3 rumlige illustrationer (views) set i øjenhøjde til illustrering af samspillet mellem de foreslåede anlæg og elementer overfor projektområdets topografi.
 • Udspecificeret budgetoverslag der viser, hvad de enkelte foreslåede anlæg og aktiviteter forventes at koste (sum af projektering, materialer, konstruktion og anlæg)
 • Erklæring om, at rådgivers illustrationer og tekst efterfølgende kan benyttes til udarbejdelse af fondsansøgninger.
 • Alle tegninger skal forsynes med målestoks¬forhold og målepind.

Besvarelsen skal understøtte en helhedsplan for Frederikssund Kulturhavn og kan evt. indeholde rådgivning om inddeling af de foreslåede anlæg og virkemidler i grupper, der kan realiseres uafhængigt af hinanden, evt. på forskellige tidspunkter i takt med opnået finansiering. En sådan faseinddeling kan f.eks. ske ud fra et kriterie om et nyhedsskabende arkitektonisk udtryk og funktion (originalitet), et kriterie vedrørende omkostninger og den planmæssige fremkommelighed ved disses realisering (jura og økonomi) eller en blanding af begge. Faseinddeling er af betydning for den efterfølgende ansøgning om fondsmidler ud fra sloganet ”first things first”.


Inspirations- og idekatalog

I bilag 2 er der givet en række eksempler på mulige aktiviteter, funktioner og anlæg. Vi vil fra INITIATIVRÅDETS side gerne understrege, at denne liste på ingen måde udgør nogen facitliste, som rådgiver nødvendigvis skal lade indgå i besvarelsen.
Det er selvsagt lige så vigtigt, at de forslag rådgiver fremkommer med kan realiseres ifølge de gældende lokalplaner og andre bestemmelser mv., eller at der er mulighed for at opnå de nødvendige tilladelser og godkendelser. For landarealernes vedkommende skal tilladelser gives af Frederikssund Kommune, og for vandarealernes vedkommende af Kystdirektoratet.


Aflevering

Rådgivningsbesvarelsen skal afleveres som papirkopi i 05 eksemplarer på højst 10 sider, læsbare i A3 tværformat (landskab), samt som pdf-dokument og som et redigerbart filformat, f.eks. MS Word. Alle siderne skal være forsynet med sidetal. Forslaget afleveres på INITIATIVRÅDETs adresse og uploades til erik.huusfeldt.larsen@gmail.com senest den (dato), hvorefter projektkoordinator kvit¬terer for modtagelsen. Efter modtagelsen afgør INITIATIVRÅDET om der skal gennemføres en dialogfase med rådgiver med efterfølgende tilretninger inden projektbesvarelsen anses for endelig.

Figur 2 Frederikssund Havn (udsnit) med ”Operapladsen” i forgrunden
Figur 4 Vestmolen og dens runde molehoved mod syd
Figur 3 Frederikssund Havn, Nordkajen
Figur 5 Frederikssund Havn, Østkajen

Eksisterende forhold

Projektområdet omfatter det markerede areal i figur 1. De eksisterende lokalplaner for området er listet i bilag 1.

Der er i 2016 gennemført en tilstandsvur­dering af Frederikssund Havn. Den viser, at der er behov for opretning og vedligeholdelsesarbejder ved og på ”Operapladsen”, idet nogle arealer har sat sig. Disse arbejder vil blive gennemført i kommunalt regi i forbindelse med opførelsen af Kultur- og Havnebadet og ligger dermed uden for projektbesvarelsens skøn over økonomi. Etablering af underlag for eventuel ny belægning på Operapladsen afholdes også udenfor besvarelsen.

Tidevand og storme.

I projektområdets vandarealer vurderes der gene­relt begrænset påvirkning fra strøm, men det kan ikke udelukkes, at der i særlige vejrsituationer kan opstå strøm ved indsej­lingen til havnen. Anlæg på eller i vand skal kunne tåle en vandstand på 2,5 m over dagligt vande og 1,2 m under dagligt vande.

Færgen Skjelskør

Det gamle dampskib Skjelskør har fast kajplads i Frederikssund havn (mellem øst- og nordmolen) og sejler i sommerperioden på Roskilde fjord med turister og giver aktivitet på havnen. Dampskibet drives af en gruppe frivillige.

Støj

De foreslåede anlæg og virkemidler skal forudse, at støj fra brugen bør genere beboerne i det omkringliggende boligområde mindst muligt. Rådgiver kan redegøre for, hvor­dan støjen tænkes minimeret ved f.eks. valg af lokalitet eller ved brug af støjdæmpning.

Plan- og myndighedsforhold samt fredning

Områdets beliggenhed tæt på fjorden har en helt væsentlig attrak­tion – naturen og udsigten. Derudover har området flere af de, for kommunen, karakteristiske overgange mellem land og vand, samt de mere urbane stier, moler, anløbsbroer og kajkanter (Havne­promenaden).

Frederikssund Kommune er planmyndighed hvad angår kommunale ejendomme og statens Kystdirektorat er myndighed hvad angår havnens vandarealer.


Betingelser for rådgivers bidrag

Her præsenteres rammerne for processen vedrørende INITIATIVRÅDETs samarbejde med rådgiver om udvikling (supplement, ændringer, prioritering, nye betragtninger mv.) af nærværende idekatalog for Frederikssund Kulturhavn.

Proces og honorering

INITIATIVRÅDET indbyder én rådgiver med dokumenteret erfaring fra tilsvarende rådgivningsopgaver inden for by-og landskabsplanlægning. Eventuelt curriculum vitae og liste over tidligere gennemførte rådgivningsopgaver bedes udleveret på anmodning herom. Rådgiver indleverer besvarelsen, der efterfølgende fremlægges for INITIATIVRÅDETS bestyrelse med henblik på identifikation af evt. opklarende spørgsmål. Sådanne spørgsmål præsenteres og drøftes med rådgiver ved et møde. I anden runde indsender rådgiver det evt. tilrettede projekt efter den gennemførte første præsentation og dialog.

Rådgivers arbejde honoreres med 75000 kr inkl. moms. Dette honorar skal bl.a. dække rådgivers bistand til optimering af nærværende idekatalog forfattet af INITIATIVRÅDET og dække udarbejdelse af illustrationer til fondsansøgninger.

Honorar finansieres af XX og YY, og midlerne vil blive indsat på en spærret bankkonto inden rådgivningsopgaven påbegyndes. Dette udgør rådgivers garanti for, at honoraret bliver udbetalt når betingelserne er opfyldt.  

INITIATIVRÅDET kan foranledige gennemført en uvildig kontrol af de indleverede økonomiske overslag over de foreslåede anlæg og aktiviteter for at sikre, at disse kan realiseres inden for de angivne rammer. Såfremt kontrollen medfører, at INITIATIVRÅDET vurderer at de faktiske udgifter til anlæg mv. overstiger det fremlagte budget, kan man vælge at bede rådgiver om et revideret budget inden rådgivers arbejde anses for tilendebragt. Arbejdssproget er dansk.

Projektkoordinator og forespørgsler

Spørgsmål i forbindelse med rådgivningsopgaven kan alene stilles skriftligt til projektkoordinator og næstformand for Initiativrådet Erik Huusfeldt Larsen, e-mail: erik.huusfeldt.larsen@gmail.com. Postadresse for idekonkurrencen er: Frederikssund Ny Initiativråd, att.: Erik Huusfeldt Larsen, Færgevej 69, 3600 Frederikssund. Alle spørgsmål vil blive besvaret senest 6 arbejdsdage før fristen for aflevering af besvarelsen.

Kontrakter med rådgiver …. (mangler)


Rettigheder

Ejendomsretten herunder brugsretten til forslagene tilhører INITIATIVRÅDET med ret til at overdrage den. Ophavsretten til rådgivers forslag forbliver dog altid hos rådgiver. Tredjepart har ret til at gengive de indsend­te forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier, dog kun med angivelse af rådgivers navn eller firmanavn.

Forsikring og returnering af forslag

Forslagene vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes, at forslagsstillerne opbevarer originaler af forslagene. Forslagene retur­neres derfor ikke.

Projektprogram og illustrationer

Nærværende skriftlige materiale, ”idekatalog”, og dets fotos og illustrationer er udarbejdet af Frederikssund Ny Initiativråd. Hvor dette ikke gør sig gældende er kilder angivet ved illustrationen.

Bilag 1. Eksisterende lokalplaner mv. for projektområdet

Frederikssund Kommunes digitale kort til offentlig adgang:

https://webkort.frederikssund.dk/spatialmap

Lokalplaner

Lokalplan nr. 113 for Kultur- og havnebad

https://dokument.plandata.dk/20_9433718_1543923226214.pdf

Lokalplan nr. 78 Frederikssund Kommune Boligområde m.m. på Sydkajen

https://dokument.plandata.dk/20_1070821_1378804181241.pdf

Lokalplan for Enghusene i Frederikssund

https://dokument.plandata.dk/20_2257219_1386239227760.pdf

Lokalplan 79 for Nordkajen

https://dokument.plandata.dk/20_1070822_APPROVED_1200906139578.pdf

Lokalplan 60 for skilte og facader

https://dokument.plandata.dk/20_1071042_1420709468406.pdf

Boligområde 81 ved Nordre Pakhusvej

https://dokument.plandata.dk/20_1070824_APPROVED_1200906307558.pdf

Lokalplan 80 for et boligområde på Østkajen

https://dokument.plandata.dk/20_1070823_1415968393246.pdf

Tema-lokalplan 055 for parkeringsforholdene i Frederikssund

https://dokument.plandata.dk/20_2927443_1415874197440.pdf


Bilag 2 Inspirations- og idekatalog. Eksempler på aktiviteter, funktioner og anlæg i Frederikssund Kulturhavn.

 1. Legespringvand. Kan f.eks. korrespondere med Kultur- of Havnebadet i form og udtryk, men placeres på et areal tæt på Bruhnsvej/Færgevej eller på det ledige byggefelt på Nordkajen vestlige område. Kan f.eks. forsynes med vanddyser med varierende vandtryk (pulserende) og arrangeres visuelt attraktivt. LED belysning kn være nedfældet i underlaget som up-lights i stil med den planlagte tilsvarende lyssætning af Kultur- og Havnebadet. Kan forsynes med bænke for ophold for pårørende til brugerne samt evt. flytbare vindskærme.
 2. Etablering af flydende platform i Kulturhavnens bassin mellem eksisterende flydebro til lystbåde og Vestmolen. Adgang fra kommunalt byggefelt (jf. punkt 1) på Nordkajen via fleksibel bro. Kan fungere som station for anløb og hjemmebase for f.eks.:
  a. Udlejning af el-både (med brug af vindmøllestrøm).
  b. Opladningsstation for el-både
  c. Udlejning af vandsportsudstyr, f.eks. paddle boards og kajakker.
 3. Krabbe-mole til børn placeret i vandet mellem Tippens nordside og det kommende Kultur- og Havnebad eller i forbindelse med en flydebro ved vestkajen, jf. punkt 2
 4. Fast udendørsgrill og rygeovn
 5. Mad, Mennesker og Musik
  a. Pop-up kaffebod
  b. Pop-up madbod. Foodtrucks i samarbejde med lokale cafeer, evt. ”ung i arbejde”
  c. Markedsboder (sæsonpræget) i samarbejde med lokale økolandmænd/lokale bryggerier, evt. i samarbejde med ældresagen, skoler, spejdere, mv
  d. Opførelse af ishus på Operapladsen
  e. Akustisk musik og evt. anden optræden i Kultur- og Havnebadet
 6. Vikinge-relateret brætspil HRAFNATAVL
 7. Legefigurer eller andre redskaber til mindre børn
 8. Fastgjorte parasoller og læsejl (sæsonmæssige) til udstillinger, madboder, kunsthåndværk
 9. Udlejning af bycykler med turforslag (mål som f.eks. Kronprinsesse Marys Bro og Marbæk Strand; ROMU/Færgegården; Jægerspris Slot/Nordskoven). Returnering af bycykler også ved S-togsstationen.
 10. Vikingetræf i forbindelse med premiere på årets vikingespil
  a. ”Angreb” af vikingespillerne på byen
  b. Optog fra Kulturhavnen til skuespilpladsen på Kalvø
 11. Yogaplads på Tippen
 12. Dragefestival på Tippen
 13. Fast monteret kikkert på Tippen til observation af bl.a. fugle
 14. Opsætning af kunstinstallation på eller ved Tippen og som ”lever” i samspil med naturens lyd, lys og vind
 15. Bikuber (bihoteller) og vild natur på Tippen. Udplantning af vilde blomster til gavn for vilde bier; samarbejde med og inspiration fra Plan-Bi https://planbi.dk og med Miljøministeriets projekt om Danmarks Vildeste Kommune https://mim.dk/nyheder/2021/feb/kommunekonkurrence/
 16. Siddepladser af azobe-stokke i 3-4 niveauer placeret oven på den nordvestvendte skråning af Tippen overfor Kultur- og Havnebadet. Giver udsigt til eftermiddagssol og solnedgang, Kultur- og Havnebad samt til Operapladsen

Bilag 3.

Eksempler på partnere, aktører og inspiratorer (kan om ønsket inddrages i rådgivningsbesvarelsen)


• Destination Management Organisation (DMO) Fjordlandet
• Naturpark Skjoldungernes Land
• Vikingespillene
• Åben skole
• Fritidsfiskerne
• Fishing Guide Denmark.dk og Fishing Zealand
• Naturvejlederen, kommunens
• Lærere fra Kommunens skoler med interesse for undervisning i naturen
• Plan-Bi. https://planbi.dk
• Miljøministeriet. Projekt Danmarks Vildeste Kommune https://mim.dk/nyheder/2021/feb/kommunekonkurrence
• Lokale restauratører mv. i forbindelse med temaet mad, mennesker og musik
• Lokale erhvervsdrivende/firmaer, der ønsker at være sponsorer for udvalgte forslag og virkemidler. f.eks. el-drevne både, ishus og cafe på Operapladsen o.a.
• Roskilde Oplevelseshavn, Strandgade 2, 4000 Roskilde
• Roskilde Museum, ROMU, afdelingen i Frederikssund

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere