§1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold

Foreningen  navn er ’Frederikssund Ny Initiativråd’ (herefter Initiativrådet). Initiativrådets hjemsted er Frederikssund by. Initiativrådet  er en forening  uden politisk tilhørsforhold.

§2. Formål og hensigt

Stk.1. Initiativrådets  formål er at 

 • forene ressourcer og kræfter på tværs af eksisterende firmaer, foreninger, grupper, organisationer mv.
 • støtte og/eller gennemføre nye initiativer (egne såvel som andres)
 • fremme kulturelle-, turistmæssige-, og sociale aktiviteter i Frederikssund by for derigennem at skabe sammenhæng og identitet for alle borgere.

Stk. 2. Initiativrådets hensigt er, at være

 • Igangsættende
 • Ideskabende
 • Tværgående
 • Fødselshjælper for nye initiativer  samt at bakke op om eksisterende aktiviteter, såfremt arrangørerne udtrykker ønske herom.

Stk. 3. Initiativrådets  hensigt er ligeledes, at initiativer skal støttes i et begrænset antal år. Herefter skal initiativerne kunne ’stå på egne ben’, dvs. være forankrede udenfor Initiativrådet og kunne klare sig uden Initiativrådets aktive støtte.

§3. Initiativrådets  medlemmer

Stk. 1. Initiativrådet består fortrinsvis af borgere hjemmehørende i Frederikssund kommune.

Stk. 2. Initiativrådets  medlemmer betaler et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen. 

Stk. 3. Medlemskabet er gyldigt fra den dag mindst en i bestyrelsen har konstateret, at medlemmet har betalt kontingent. Medlemsskabet gælder kalenderåret ud.

Stk. 4. Stemmeret til Initiativrådets generalforsamling har de medlemmer, der har gyldigt medlemskab (jvf. §3 stk. 3) senest d. 01. februar i det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

Strk. 5. Adgang til Initiativrådets generalforsamling har de medlemmer, der har gyldigt medlemskab (jvf. §3 stk. 3) senest dagen før generalforsamlingen afholdes.

§4. Initiativrådets arbejde.

Stk.1. Initiativrådets arbejde foregår i arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe kan både bestå af personer, der er medlem af Initiativrådet og personer, der ikke er medlem af Initiativrådet. Dog skal arbejdsgruppen indeholde mindst et medlem af Initiativrådet. 

Stk. 2. En arbejdsgruppe vælger selv, hvordan den vil organisere sig, herunder sine medlemmer, sin mødefrekvens og sine aktiviteter mv.

Stk. 3. Hvert år i januar måned skal alle arbejdsgrupper sende en kort skriftlig status over det forløbne års aktiviteter til bestyrelsen til brug for bestyrelsens beretning på den kommende generalforsamling.

§ 5. Initiativrådets generalforsamling 

Stk. 1. Initiativrådet afholder ordinær generalforsamling hvert år i februar måned. Indkaldelse hertil udsendes pr mail af bestyrelsen. Indkaldelse skal være afsendt til alle medlemmer senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Dagsorden til den årlige generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Initiativrådets beretning (jvf. §4 stk. 3) •                Godkendelse af det fremlagte årsregnskab.
 • Kontingentfastsættelse.
 • Indkomne forslag.
 • Valg.
 • Eventuelt.

Stk. 3. Indkomne forslag skal være tilsendt formanden pr. mail senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. På generalforsamlingen kan der ikke træffes beslutninger vedrørende forslag, der ikke fremgår af dagsordenen.

Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed så falder forslaget. Til ændring af Initiativrådets vedtægter kræves, at 2/3 af Initiativrådets medlemmer stemmer herfor.

Stk. 6. Hvis der på en generalforsamling, hvor der er foreslået vedtægtsændringer, ikke er fremmødt mindst 2/3 af alle                              Initiatrivrådets stemmeberettigede medlemmer, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor. På denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages, hvis 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Bestyrelsen skriver beslutningsreferat fra generalforsamlingen og sørger for, at dette ligger på Initiativrådets hjemmeside senest 14 dage efter førstkommende bestyrelsesmøde er afholdt. 

Stk. 8. Beslutning om Initiativrådets opløsning kan kun træffes, såfremt 3/4 af Initiativrådets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det eller såfremt mindst ¼ af Initiativrådets medlemmer skriftligt har tilkendegivet et ønske herom overfor et medlem af bestyrelsen. 

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes pr mail af bestyrelsen og skal være afsendt  til alle Initiativrådets medlemmer senest 21 dage før generalforsamlingens afholdes med angivelse af dagsorden samt begrundelse for den ekstraordinære indkaldelse.

§ 7.  Initiativrådets bestyrelse 

Stk. 1. Initiativrådet vælger af sin midte en bestyrelse, der forestår Initiativrådets daglige virke. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på Initiativrådets ordinære generalforsamling i februar måned.

I ulige år vælges

– Formand og et bestyrelsesmedlem. Begge  vælges for to år.

I lige år vælges

 • Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Alle vælges for to år.

Hvert år vælges endvidere

 • En bestyrelsessuppleant – for et år.
 • En revisor – for to år.
 • En revisorsuppleant – for et år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsesformanden fremlægger på førstkommende bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling en forretningsorden til godkendelse. Som minimum beskriver forretningsordenen, hvilke ansvarsområder de enkelte bestyrelsesmedlemmer har.

§8. Regnskabsår og tegningsregel

Stk. 1. Initiativrådets  regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Initiativrådet tegnes af  tre (3) medlemmer af bestyrelsen i fællesskab, herunder både formand og kasserer. Fuldmagt kan meddeles.

Stk. 3. Initiativrådet hæfter kun med sin formue. Medlemmerne, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for  Initiativrådets eventuelle gæld.

§9. Initiativrådets  opløsning og eventuelle midler/formue

Stk. 1. Beslutning om Initiativrådets opløsning kan kun træffes, såfremt 3/4 af Initiativrådets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af, at der træffes beslutning om opløsning af Initiativrådet, skal bestyrelsen beslutte, hvad Initiativrådets eventuelle midler/formue skal anvedes til. Midler/formue skal anvendes i overensstemmelse med Initiativrådets formål.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 05.feb.2013

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 02.dec.2015 Revideret på ordinær generalforsamling 28.feb.2017

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 11.feb.2020

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere