§1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold

Rådets navn er ’Frederikssund Ny Initiativråd’. Rådets hjemsted er Frederikssund by. Rådet er et upolitisk organ.

§2. Formål og hensigt

Stk.1. Rådets formål er at skabe sammenhæng og (ny) identitet for alle borgere, ved at:
– forene ressourcer og kræfter på tværs af eksisterende firmaer, foreninger, grupper, organisationer mv.
– støtte og/eller gennemføre nye initiativer (egne såvel som andres)
– fremme kulturelle-, turistmæssige-, og sociale aktiviteter i Frederikssund.


Stk. 2. Rådets hensigt er, at være
– Igangsættende
– ideskabende
– tværgående
– fødselshjælper for nye initiativer
samt at bakke op om eksisterende aktiviteter, såfremt arrangørerne udtrykker ønske herom.

Stk. 3. Rådets hensigt er ligeledes, at initiativer skal støttes i et begrænset antal år. Herefter skal initiativerne kunne ’stå på egne ben’, dvs. være forankrede udenfor rådet og kunne klare sig uden rådets aktive støtte.

§3. Rådets medlemmer

Stk. 1. Rådet består fortrinsvis af borgere hjemmehørende i Frederikssund kommune.

Stk. 2. Rådets medlemmer betaler et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde graduere kontingentet for mindre grupper.

Stk. 3. Medlemskabet gælder fra den dag rådskassereren har konstateret, at borgeren har betalt kontingent og året ud.

Stk. 4. Adgang til Rådets generalforsamling har de medlemmer, der har betalt kontingent senest d. 01.feb i det år, hvor generalforsamlingen afholdes

§4. Rådets ordinære møder

Stk. 1. Rådet afholder ordinær generalforsamling i februar måned. Indkaldelse hertil udsendes pr mail af forretningsudvalget. Udsendelsen skal være afsendt til alle rådsmedlemmer senest tre (3) uger før rådsmødets afholdelse. Frederikssund Ny Initiativråd | kontakt@initiativraadet.dk | www.initiativraadet.dk

Stk. 2. Rådet afholder – udover den ordinære generalforsamling to ordinære rådsmøder i hhv. maj måned og oktober måned.

Stk. 3. Rådets forretningsudvalg (FU – jvf. §7.) udarbejder forud for hvert ordinært rådsmøde en dagsorden, som skal være afsendt (pr. mail) til hvert rådsmedlem senest otte (8) dage før rådsmødet afholdes. På den årlige generalforsamling skal følgende punkter dog altid være på dagsordenen:  Valg af dirigent  Forretningsudvalgets beretning  Godkendelse af det fremlagte årsregnskab  Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget  Indkomne forslag  Valg  Nye tanker og ideer fra rådets medlemmer  Eventuelt

Stk. 4. På rådsmøderne kan der ikke træffes beslutninger om forslag, der ikke fremgår af dagsordenen.

§5. Rådets beslutninger

Stk. 1. Rådets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræves der til ændring af rådets vedtægter, at 2/3 af rådets medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Hvis der på en generalforsamling, hvor der er foreslået vedtægtsændringer, ikke er fremmødt mindst 2/3 af alle rådsmedlemmer, kan forretningsudvalget indkalde til ekstraordinært rådsmøde, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. På dette ekstraordinære rådsmøde kan vedtægtsændringer vedtages hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 3. Forretningsudvalget skriver beslutningsreferat af ethvert rådsmøde og sørger for, at dette ligger på rådets hjemmeside senest 14 dage efter rådsmødets afholdelse.

Stk. 4. Beslutning om rådets opløsning kan kun træffes, såfremt ¾ af rådets medlemmer stemmer herfor.

§6. Ekstraordinære møder

Stk. 1. Ekstraordinært rådsmøde skal afholdes såfremt et flertal i forretningsudvalget ønsker det eller såfremt mindst ¼ af rådsmedlemmerne skriftligt tilkendegiver det overfor forretningsudvalget.

Stk. 2. Indkaldelse hertil udsendes pr mail af forretningsudvalget og skal være afsendt (pr mail) til alle rådsmedlemmer senest fire (4) uger før rådsmødets afholdelse med angivelse af dagsorden samt begrundelse for den ekstraordinære indkaldelse.

§7. Forretningsudvalget (FU)

Stk. 1. Rådet vælger af sin midte et forretningsudvalg, der forestår rådets daglige virke. Forretningsudvalget består af fra 7 til 9 medlemmer.

Stk. 2. FU-medlemmer vælges på rådets ordinære generalforsamling i februar måned.
I ulige år vælges
– rådsleder
– to eller tre FU-medlemmer
– én revisor
Alle vælges for to år

I lige år vælges
– rådskasserer
– tre eller fire FU-medlemmer
– én revisor Alle
vælges for to år

Hvert år vælges endvidere
– to suppleanter – begge for eet år
– én revisor suppleant FU konstituerer sig selv med rådssekretær og rådslederens stedfortræder.

Stk. 3. FU udarbejder på førstkommende møde efter ordinær generalforsamling en forretningsorden, som lægges på rådets hjemmeside og som FU er forpligtet til at følge. Forretningsordenen skal ligeledes indeholde beslutning om, hvad rådets midler/formue skal anvendes til i tilfælde af rådets opløsning, dog begrænset således, at midlerne/formuen skal anvendes til fremme af rådets formål.

Stk. 4: FU kan nedsætte udvalg til løsning af koordinerende opgaver. Det kan f.eks. dreje sig om ansøgning af fonds- og/eller andre midler til arbejdsgruppernes aktiviteter; desuden til løsning af juridiske og kommunikative opgaver. Udvalgene kan bestå af FU-udpegede rådsmedlemmer; men der skal altid indgå mindst et FU-medlem i hvert udvalg.

§8. Regnskabsår og tegningsregel

Stk. 1. Rådets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Rådet tegnes af fem (5) medlemmer af FU i fællesskab, herunder både rådsleder og rådskasserer. Fuldmagt kan meddeles.

Stk. 3. Rådet hæfter kun med sin formue. Rådsmedlemmer, herunder FU-medlemmer, hæfter ikke personligt for rådets eventuelle gæld.

§9. Rådets opløsning og eventuelle midler

I tilfælde af, at der træffes beslutning om opløsning af rådet, skal FU på basis af forretningsordenen (jf. §7, stk. 3) fastlægge anvendelsen af rådets eventuelle midler/formue.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 05.feb.2013
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 02.dec.2015
Revideret på ordinær generalforsamling 28.feb.2017

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere