Ekstraordinær generalforsamling og efterfølgende Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 11. februar 2020, kl 19.00 Restaurant Kalvøen

 1. Velkomst v/ rådslederen.
  Jesper W byder velkommen, fortæller om hvor mange medlemmer vi er, sidste år var vi 25, i år er vi 17 personer.
 2. Valg af dirigent.
  FNI foreslår Camilla Dupont. Ekstra ordinær generalforsamling er for sent indkaldt, hvilket der ikke var
  indvendinger imod, det samme gælder to medlemmer som havde betalt for sent – her er heller ikke nogen
  indvendinger.
  Der konstateres, at 15 medlemmer er tilstede, dvs at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
  Ekstraordinær generalforsamling (start kl 19)
 3. Vedtægtsændringer.
  Bestyrelsen ønsker at lægge det administrative arbejde over på færre hænder og i stedet flytte fokus (og hænder)
  til det mere kreative arbejde. Derfor foreslås en reduktion af FU til fem personer, hvilket kræver vedtægtsændringer.
  Vi ønsker at skabe en bestyrelse med 5 medlemmer.
  Nogle generelle rettelser var:
  Rådskasserer bliver til kasserer
  Rådsleder bliver formand
  Forretningsudvalg bliver til Bestyrelse.
  Præsentationen med ændring kan tilsendes ved henvendelse tl Initiativrådets formand (skriv til
  kontakt@initiativraad.dk)
  I forhold til §3 stk. 3&4, vedtages Rådlederens forslag med 14 for og 1 imod.
  §4 godkendes uden afstemning, da der ingen kommentar var.
  §5 ingen kommentar til stk.3. Det ønskes i stk .4, at skal ”om” ændres til ”vedrørende. Stk.5 her tilføjes
  ”ved tilfælde af stemmelighed så falder forslaget”. Stk.6 her skal der indskrives at det er ”stemmeberettiget
  fremmødte” hele vejen igennem. Endelig skal det tilføjes ”at der kan ikke stemmes ved fuldmagt”. Stk.8. stemmer
  rettes til stemmeberettigede.
  §6 , §7 , §8. Der er ingen kommentar til disse tre §’er
  §9 Der skal indskrives en passus, således at evt formue ved lukning af Initiativrådet bruges i overensstemmelse
  med rådets formål. Således skal de sidste tre linjer fra §5 vedr. rådets midler indskrives i §9.
 4. Eventuelt.
  Intet
  Pause (15 min)
  Frederikssund Ny Initiativråd | kontakt@initiativraadet.dk | www.initiativraadet.dk
  Ordinær generalforsamling.
  Camilla Dupont genvalgt
 5. Forretningsudvalgets (FU) beretning v/rådslederen. Jesper W’s beretning vedhæftes. Der stilles
  spørgsmål vedr. Pressestrategi, dette skal måske meldes ud, når der er afholdt bestyrelsesmøde.
 6. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab v/ kassereren. Anne (kasserer) forklarede de to regninger
  vedr. flaglaugets middage, det skyldes at årsmiddagen 2018 først er sendt i 2019. Regnskab godkendt.
  Flaglauget har bestilt 12 stænger + flag i 2020, hvilket vil sige de kommer ud med underskud i 2020.
 7. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.
  Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt Vedtaget.
 8. Indkomne forslag.
  Forslag skal sendes til medlem@initiativraadet.dk senest 6.februar. Der er ingen.
 9. Valg.
  a. Kasserer – vælges for to år
  o Afgående: Anne Jellum
  Bestyrelsen foreslår: Jeper Olsen Vedtaget
  b. To (2) rådsmedlemmer for 2 år
  o Afgående: Sanne Klonaris, Britt Rasmussen, Erik H. Larsen, Jesper Olsen
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik H. Larsen og nyvalg af Irmelin Funch. Begge vælges.
  c. En (1) suppleant – vælges for 1 år.
  o Afgående: Ulf Dannemand Ulf vil gerne genvælges, og være Webmaster for FNI.
  d. En (1) revisor – vælges for 2 år.
  o Afgående Christian Brangstrup
  FU foreslår genvalg Genvælges
  e. En (1) revisor suppleant vælges for 1 år
  o Afgående: Jesper Falk
  FU foreslår genvalg Genvælges for 1 år, og ønsker derefter at afgå pga. udfordringer med
  lovgivningen.
 10. Eventuelt.
  Formanden takkede for fremmødet og en god debat. Derefter takkede han de afgående bestyrelsesmedlemer
  for deres indsats for Initiativrådet.
  Chr. Brangstrup udtalte sin bekymring for det lave antal medlemmer, som har været støt faldende de seneste
  år. Formanden fortalte, at selvom vi har få medlemmer, så har vi ca 600 følgere på facebook og en hel del
  ikke-medlemmer, der støtte med arbejdskraft i de forskellige arbejdsgrupper. Han forstod også
  bekymringen og fortalte også, at det var noget den nye bestyrelse ville have fokus på, bla. via opfølgning på
  manglende betalinger.

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere